MUKA UTAMA

         [ Klik ke Menu ]

DOKUMEN EKSPORT DAN IMPORT
[ Oleh Cikgu Rithuwan Nasir - Format HTML daripada Nota KBKK untuk Kelas 4D 2000 ]

Nama Dokumen

Keterangan / Fungsi

Daripada Siapa

Kepada Siapa

Catatan / Nota Tambahan

A. DOKUMEN PERNIAGAAN

1. Inden

 • Inden ialah pesanan daripada pengimport di luar negeri.
 • Inden menyatakan jenis dan kuantiti barang yang hendak dipesan, anggaran harga, cara pembungkusan, tarikh serahan, dan lain-lain syarat pesanan.
 • Inden terdiri daripada:

i. Inden Terbuka :
tidak menetapkan dari mana pengeluar barang-barang hendak dipesan.

ii. Inden Tertutup :
menetapkan dari mana pengeluar barang-barang hendak dipesan.

Pengimport Pengeksport Disediakan oleh pengimport dan disampaikan kepada pengeksport melalui ejen.

2. Invois Eksport
(Invois Perdagangan)

 • Ia menyerupai invois yang digunakan dalam perniagaan tempatan
 • Ia adalah dokumen yang memberi butir-butir secara terperinci tentang barang-barang yang dieksport - jenis, berat, kuantiti, harga, premium insurans, dan tambang.
 • 3 salinan diperlukan:

i. 1 dihantar kepada pengimport sebaik barang dikirim

ii. 1 disimpan oleh pengeksport untuk rujukan.

iii. 1 disertakan degan bil muatan.

Pengeksport Pengimport  

3. Invois Konsular

 • Invois perlu disahkan oleh kedutaan negara pengimport sebelum barang-barang yang dinyatakan dalam invois itu dibenarkan diimport ke negara itu.
 • Ia dikirim kepada pengimport.
 • Diperlukan oleh negara-negara yang mengenakan duti import dengan kaedah ad valorem.
pengeksport pengimport Contoh: Pengeksport Malaysia hendak mengeksport barang-barang ke Itali. Dia perlu mengisikan invois yang disahkan oleh kedutaan Itali sebelum barang-barang itu dibenarkan dieksport.

Duti import akan ditaksir oleh pihak kastam Itali berdasarkan invois konsul itu.

Tujuannya ialah untuk mengelakkan sebarang aktiviti lari dari bayaran duti.

4. Resit

 • dokumen yang mengesahkan bahawa hutang telah dibayar.
 • Seperti resit biasa yang digunakan dalam perniagaan dalam negeri.
Pengeksport / penjual Pengimport / pembeli  
B. DOKUMEN PENGANGKUTAN

1. Bil Muatan

 • Bil ini digunakan apabila barang-barang diangkut dengan kapal.
 • Bil muatan ialah dokumen hak milik.
 • Pengimport tidak dapat menuntut barang-barang import tanpa dokumen ini.
 • Ia menjadi bukti kontrak untuk mengangkut barang-barang dengan kapal ke pelabuhan yang dituju.
 • Ia merupakan satu pengangkutan penerimaan barang-barang dan dapat melindungi syarikat perkapalan daripada pelbagai tuntutan kerugian yang bukan disebabkan oleh kecuaian dan kesalahannya kerana tiap-tiap barang yang pecah dan rosak direkod dalam bil muatan.
 • Terdapat 2 jenis:

i. Bil Bersih - tiada catatan kerosakan.

ii. Bil Kotor - kerosakan barang dicatat.

 • Bil muatan boleh dicagarkan untuk mendapat pinjaman.
 • Ia juga bertindak sebagai nota makluman yang memberi maklumat kepada pihak kastam tentang butir-butir barang yang dieksport dan diimport.
Dikeluarkan oleh syarikat perkapalan

Pengeksport

Pengimport Terpenting sekali dalam perniagaan antarabangsa.

Disedia dalam 5 salinan dan ditandatangani oleh nakhoda kapal semasa barang-barang di bawa masuk ke kapal:

1 - nakhoda

1 - syarikat perkapalan

1 - pengeksport

2 - pengimport, dihantar berasingan melalui mel oleh pengeksport.

2. Bil Udara
(Airway Bill)

 • Digunakan apabila barang-barang diangkut dengan kapal terbang.
 • Merupakan nota kiriman yang dikeluarkan konsainor (syarikat penerbangan) kepada konsaini (pengirim).
 • Merupakan akuan penerimaan barang-barang.
 • Bukti kontrak untuk mengangkut barang-barang ke destinasi tertentu.
 • Bukan dokumen hak milik terhadap barang, maka tidak boleh dipindah milik secara endorsan.
 • Tidak boleh digunakan sebagai cagaran kepada bank.
Konsainor (syarikat penerbangan) Konsaini (pengirim) Bil udara dikirim bersama-sama barang-barang yang dikirim dan mesti ditandatangani oleh penerima setelah barang-barang diserahkan kepadanya.

3. Nota Perkapalan

 • Ia dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak lembaga pelabuhan yang menerima barang-barang untuk dihantar, memintanya memuatkan barang-barang ke dalam kapal yang dinamakan.
 • Nota ini menyatakan secara terperinci:

i. bilangan peti barangan yang dihantar,

ii. kandungan setiap peti,

iii. labelnya,

iv. nilai barang-barang, dan

v. nama kapal yang akan membawa barang-barang itu.

Syarikat Perkapalan Lembaga pelabuhan  

4. Pemberitahu Panggil Datang
(Notis Pemberitahu Dahulu)

 • Memberitahu tarikh barangan mesti sampai ke pelabuhan untuk dimuatkan ke dalam kapal.
 • Ia menyebut perkara-perkara:

i. tarikh kapal akan belayar

ii. nama kapal

iii. tempat pemunggahan barangan

Syarikat Perkapalan Pengeksport Jika barangan tidak sampai ke pelabuhan pada tarikh yang ditetapkan, maka kapal akan belayar dengan tidak membawa barang-barang itu.

5. Resit Pemilik Dermaga
(Warfinger's Receipt)

 • Resit ini dikeluarkan apabila barang-barang sampai untuk dipunggah ke kapal.
 • Ia sebagai bukti penerimaan barang-barang di dermaga untuk dimuatkan ke dalam kapal.
    Apabila barang-barang dihantar ke dermaga untuk dimuatkan ke dalam kapal, resit pemilik dermaga dikeluarkan.

6. Nota Berat

 • Digunakan sebagai asas pengiraan tambang oleh syarikat perkapalan.
 • Berat dan ukuran barangan akan direkod dalam nota ini.
 • Ia boleh digunakan sebagai bukti bahawa barang-barang telah selamat dihantar ke pelabuhan.
    Di pelabuhan, barangan yang dikirim akan ditimbang. Setelah itu, nota ini akan dikeluarkan.

7. Resit Nakhoda

 • Ia dikeluarkan apabila barang-barang dipindah ke dalam tongkang atau bot kecil sebelum dimuatkan ke dalam kapal.
 • Dikeluar dan ditandatangani oleh nakhoda kapal
 • Ia sebagai akuan atau bukti penerimaan barang.
 • Ia akan ditukarkan dengan bil muatan.
Nakhoda tongkang atau bot kecil   Bot-bot kecil atau tongkang

8. Nota Konsainan
(Nota Kiriman)

 • Digunakan apabila barang-barang import atau eksport diangkut oleh agensi pengangkutan seperti syarikat pengangkutan kereta api ataupun syarikat pengangkutan lori.
 • Kontrak pengiriman antara pengeksport dengan agensi pengangkutan.
 • Ia bukan dokumen hak milik dan bukan alat boleh niaga.
Agensi atau syarikat pengangkutan Pengeksport Bil udara adalah contoh nota konsainan.
C. DOKUMEN INSURANS

1. Polisi Insurans Perkapalan

 • Barangan boleh diinsuranskan oleh pengeksport atau pengimport.
 • Polisi insurans adalah penting kepada pengimport yang ingin memohon pinjaman bank.
 • Ini kerana pihak bank tidak sanggup memberi pinjaman semata-mata dengan bercagarkan bil muatan tanpa barangan diinsuranskan.
    Barang-barang yang dihantar perlu diinsuranskan untuk mengelakkan kerugian disebabkan oleh kerosakan atau kehilangan semasa pelayaran.
D. DOKUMEN KASTAM/CUKAI

1. Borang Pengakuan Kastam

 • Borang yang wajib diisi untuk semua barang eksport dan import sama ada yang dikenakan cukai atau tidak.
 • Menyediakan maklumat-maklumat mengenai import dan eksport seperti jenis barang, kuantiti, harga, negara asal, atau negara destinasi.
 • Bertujuan memudahkan Jabatan Kastam dan Eksais memeriksa barang-barang import dan eksport bagi menentukan kada duti kastam.
     

2. Borang Kemasukan Barang Percuma

 • Borang ini diisi bagi barang-barang yang tidak dikenakan duti import.
 • Bertujuan membolehkan pegawai kastam memeriksa barang-barang yang dibawa masuk.
 • Jikalau didapati barang-barang itu benar-benar dikecualikan daripada cukai, maka ia dibenarkan untuk dibawa masuk tanpa cukai.
     

3. Borang Kemasukan Barang-barang Bercukai

 • Borang ini diisi bagi barang-barang yang dikenakan duti import.
 • Terdiri daripada 2 jenis:

i. Borang kemasukan bagi kegunaan dalam negeri :
Borang ini harus diisi jikalau barang-barang hendak dibawa masuk dengan segera.
Selepas pemeriksaan dan pembayaran duti, barang-barang itu dibenarkan masuk.

ii. Borang kemasukan bagi pergudangan :
Borang ini diisi jika pengimport tidak mahu menjelaskan duti dengan serta-merta.
Ia Membolehkan barangan dapat disimpan dalam gudang berbon.
Sebelum barangan dibenarkan keluar dari gudang, pengimport mestilah menjelaskan duti kastam.

Pengimport Pegawai kastam  

4. Perincian Kastam
(Penentuan Kastam)

 • Ia dikeluarkan oleh Jabatan Kastam dan Eksais.
 • Perlu dilengkapkan oleh pengeksport apabila barang-barang hendak dieksport dikecualikan daripada duti eksport.
 • Juga perlu diisi bagi barang-barang import yang hendak dieksport semula.
 • Jika duti telah dibayar semasa barangan diimport, jumlah ini boleh dituntut balik.
 • Duti yang dituntut balik dipanggil pulangan duti atau bayar balik kastam (Customs Drawback).
Pihak kastam Pengeksport yang berkelayakan.  
E. DOKUMEN PEMBAYARAN

1. Bil Perintah Bayar

 • Adalah perintah bertulis yang dikeluarkan oleh pemiutang, ditujukan kepada penghutang.
 • Memerintahkan pihak yang ditujukan itu membayar sejumlah wang tertentu kepadanya pada suatu tarikh yang ditetapkan ataupun dengan segera.
 • Disediakan oleh pengeksport bagi jumlah nilai barang yang dijualkannya kepada pengimport, meminta pengimport membayar jumlah nilai itu kepadanya pada suatu tarikh yang akan datang.
 • Bil itu dihantar kepada pengimport untuk disahkan oleh persetujuannya.
 • Selepas disahkan persetujuannya, bil ini dikembalikan kepada pengeksport yang kemudian akan menghantar barang-barang jualan kepadanya.
 • Pengeksport boleh mendiskaunkan bil itu dibank untuk mendapatkan bayaran segera.
Pengeksport Pengimport  

2. Kredit Berdokumen

 • Pengeksport boleh meminta surat kredit yang dikeluarkan oleh bank daripada pengimport
 • Surat kredit adalah jaminan yang dibuat oleh bank pengimport untuk membayar semua bil yang dikemukakan oleh pengeksport dengan syarat-syarat tertentu.
 • Pengeksport mesti menyediakan segala dokumen diperlukan seperti resit muatan, polisi insurans, dan invois. Surat kredit yang dikeluarkan oleh bank berasaskan dokumen-dokumen yang disediakan oleh pengeksport dipanggil kredit berdokumen.
 • Dengan surat kredit, pengeksport boleh mendiskaunkan bil perintah bayar ung dipersetujui oleh pengimport di bank pengimport untuk mendapatkan bayaran serta-merta.
Pengimport Pengeksport Kadang kala bank enggan mendiskaunkan bil perintah bayar yang disahkan persetujuannya oleh pengimport kerana timbul keraguan tentang kedudukan kewangan pengimport.
F. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN

1. Sijil Asal Usul

 • Merupakan pernyataan atau pengakuan yang dibuat oleh pengeksport untuk mengesahkan tempat asal barang-barang dieksport.
 • Mesti disahkan oleh oleh Dewan Perniagaan dan divisakan oleh negara pengimport.
 • Pihak berkuasa di negara pengimport menggunakan sijil asal usul bagi menentukan serta mengenakan duti import, memberi duti keutamaan, mengecualikan duti import atau menguatkuasakan kawalan kuota atas import.
Pengeksport, dan disahkan oleh Dewan Perniagaan Tempatan serta ditandatangani oleh konsul atau wakilnya Pengimport Juga digunakan bagi mencegah kemasukan barang-barang (embargo) dari negara-negara tertentu.

2. Surat Cagaran
(Letter of Hypothecation)

 • Surat yang dihantar oleh pengeksport ke salah sebuah bank di negara pengimport.
 • Memberi kuasa kepada pihak bank menjual barang-barang yang telah dikirim sekiranya pengimport tiba-tiba enggan menerimanya.
 • Bertujuan mengelakkan kerugian barangan tersadai di pelabuhan.
Pengeksport Bank di negara pengimport  

3. Waran Gudang
(Waran Limbungan)

 • Dikeluarkan apabila barang-barang import disimpan di dalam gudang di limbungan.
 • Ia adalah dokumen hak milik terhadap barang-barang.
 • Ia mesti dikemukakan kepada pemilik gudang ketika menuntut barangan yang tersimpan di dalam gudang.
 • Ia boleh dipindah milik dengan cara endorsan.
 • Si penerima waran ini boleh mengemukakan waran itu kepada pihak gudang untuk menuntut barang-barang.
Pemilik gudang Pengimport Boleh dipindah milik

Boleh dicagarkan ke bank.

4. Janji Carter
(Charter Party)

 • Satu perjanjian atau kontrak yang dibuat di antara pencarter (penyewa) kapal dengan pemilik kapal.
 • Ia dibuat untuk mencarter sebahagian besar atau seluruh kapal tertentu untuk mengangkut barang-barang.
 • Bukan dokumen hak milik.
 • Tidak boleh dipindah milik atau dicagarkan kepada bank untuk mendapatkan pinjaman.
 • Dua jenis:

i. Carter perjalanan :
kontrak untuk menyewa kapal untuk satu pelayaran sahaja. Misalnya, dari Malaysia ke London.

ii. Carter masa :
kontrak untuk menyewa kapal untuk satu jangka masa tertentu, tidak kira berapa bilangan pelayaran. Misalnya tempoh 3 bulan.

 • Pusat yang terkenal sekali di dunia untuk mencarter kapal ialah Pasaran Baltik di London.
Pencarter (penyewa) Pemilik Kapal Perjanjian sewa kapal

 

[ Kembali ke sub-menu Nota Perdagangan ]

 


MUKA
UTAMA

- Dari Meja Pengetua 2011 - Pentadbiran - Latar belakang - e-Terbitan - Gambar - Peristiwa / Aktiviti - Apa Yang Terbaru? -
- Sudut P.I.B.G. - Bimbingan & Kaunseling - Ko-KurikulumPusat Sumber - Sudut Guru - Sudut Hasil Karya -
- Muatturun - Koleksi Soalan - Buku Pelawat - Pautan Menarik - Siapa Kami? - 'Our Ex-students' -

Gunakan paparan bersaiz 800 x 600 pixel dan berwarna 16 bit
SMK Putatan, Penampang, Sabah
Sejak Julai 2000.
hubungi Cikgu Samatra Yahya - Ketua Penyelenggara [ smkputatanb@yahoo.com ] untuk sebarang komen atau permasalahan.
Kali terakhir muka surat ini dikemaskini : 03-02-2011 15:46:05