Perutusan  Organisasi  Lokasi  Sejarah   Ko-Kurikulum  Kaunseling  Pusat Sumber 
 
Ruangan Guru  Program Khas  Program BE  Hasil Pelajar  Link Pilihan

keluar
PANITIA PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM
SK. PG. SITI HAFSAH KARAMBUNAI

 

 

PENDAHULUAN

 

Pendidikan Agama Islam bertujuan melahirkan insan yang kenal dan yakin  kepada Kitab Suci Al-Quran, serta tahu dan memahami kandungannya supaya terdidik dengan ciri-ciri kemuliaan dan ketakwaan.

 

Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru  mata  pelajaran Pendidikan Agama Islam mengembelengkan tenaga menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan tugas-tugas mengajar dengan baik dan tersusun.   Guru-guru Pendidikan Islam juga harus bekerjasama, saling bantu-membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman untuk memperbaiki dan mempertingkatkan  lagi kecekapan dan keberkesanan  mutu pengajaran masing-masing dari masa ke semasa.

 

Oleh yang demikian guru-guru Pendidikan Islam berpeluang untuk  menyelaraskan usaha dengan lebih terkelola dan bersepadu.  Dengan wujudnya Panatia Pendidikan Agama Islam guru-guru yang menganggotainya berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.

 

 

 

STRUKTUR DAN ORGANISASI

 

 

 1.   Panitia Pendidikan Islam adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru          

       yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan guru-guru beragama Islam.

 

2.      Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dipilih dan  dilantik sebagai Ketua Panatia oleh Guru Besar. 

 

3.    Ketua Panatia Pendidikan Agama Islam secara otomatik akan menjadi ahli-ahli  Jawatan    kuasa Kurikulum Sekolah dan akan mewakili panatia di dalam jawatan kuasa tersebut sebagai penghubung diantara ahli panatia dengan Guru Besar.

 

4.      Keputusan-keputusan yang diambil oleh panatia  dalam  perjumpaan berhubung dengan

isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua Panatia

kepada Guru Besar atau Penolong Kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman.

 

.  

 

TUJUAN PANATIA

 

 

Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk Panatia Pendidikan Agama Islam bagi pencapaian matlamtnya :

 

1.      Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

 

2.    Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif      

     supaya boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap

      Pembelajaran.

 

 

3.      Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan berpandukan kepada

     sasaran pencapaian yang ditetapkan dalam rancangan akademik sekolah.

 

4.      Mewujudkan semangat bekerja sama di antara Panatia Pendidikan Agama Islam

     dengan Persatuan Agama Islam dan persatuan-persatuan yang lain.

 

 

 

 

OBJEKTIF

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

 

 

1.   Melahirkan seorang pelajar yang boleh membaca al-Quran, memahami, mengamali dan  

     menghayati ajaran al-Quran.

 

2.        Seorang pelajar yang sentiasa menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

 

3.        Seorang yang dapat menunaikan sembahyang setiap waktu.

 

4.  Seorang yang dapat mengamali akhlak dan cara hidup Islam yang betul.

 

5.  Seorang pelajar yang beradab , berakhlak dan bersopan di dalam pergaulan dan

     perhubungan dengan pelbagai lapisan masyarakat.

 

6.   Seorang pelajar yang cemerlang dari segi pemikiran dan ilmunya.

 

7.       Seorang pelajar yang dapat membentuk diri sebagai insan yang soleh dan bertakwa.

 

8.   Seorang pelajar yang berperanan sebagai pendakwah yang sentiasa menyeru kepada       kebaikan dan mencegah  kemungkaran serta membenci kepada kemungkaran.

 

9.       Seorang pelajar yang sentiasa bersyukur, kuat cita-cita dan sentiasa berfikir untuk

      kebaikan.

 

10. Seorang pelajar yang cintakan Allah dan Rasul.

 

 

 

 

SENARAI  TUGASAN

 

 

 

KETUA PANATIA

 

1.              Memahami kandungan Huraian Sukatan Pendidikan Agama Islam (HSP)  setiap tahun.

2.              Memastikan perancangan dan pelaksanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HSP.

3.              Menyediakan takwim panatia dan melaksanakan perancangannya.

4.              Membuat sasaran peratusan kelulusan.

5.              Menyemak draf soalan ujian dan peperiksaan untuk memastikan ujian dan penilaian adalah berkualiti sebelum penyediaan kertas soalan dijalankan.

6.              Menganalisa keputusan selepas peperiksaan.

7.              Mempengerusikan mesyuarat panatia.

8.              Mengetuai perbincangan dalam penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran.

9.              Membuat pemantauan dari masa ke semasa  atau bila diperlukan.

10.          Melaksanakan projek-projek yang bersesuaian untuk meningkatkan penghayatan pelajar-pelajar serta prestasi panatia.

 

 

 

SETIAUSAHA     PANATIA

 

1.             Menyediakan surat panggilan mesyuarat.

2.             Mencatatkan minit semasa mesyuarat dijalankan.

3.             Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli dalam panatia sebaik selepas mesyuarat atau sebelum mesyuarat.

4.             Menyelenggarakan fail-fail panatia,  surat-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

5.             Menghadiri mesyuarat bersama ketua panatia atau mewakili ketua panatia Agama Islam bila diperlukan

 

 

 

BENDAHARI    PANATIA

 

1.             Mengendalikan kewangan panatia.

2.             Merekodkan dan mengemaskinikan pendapatan dan perbelanjaan panatia.

3.             Menyediakan penyata kewangan tahunan di akhir tahun.

4.             Melaporkan kedudukan kewangan semasa mesyuarat atau bila diperlukan.

 

 

 

AHLI -AHLI   PANATIA

 

1.              Menghadiri semua mesyuarat,  perjumpaan atau perbincangan yang dikendalikan oleh panatia.

 

2.              Melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti yang dirancangkan oleh panatia dan Persatuan Agama Islam.

 

3.              Menyediakan  perancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah  diselaraskan oleh

Panatia.

 

4.              Mengetahuai perubahan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dari masa ke semasa.

 

5.              Menyediakan draf soalan ujian atau peperiksaan untuk disemak oleh Ketua Panatia

Sebelum menyediakan kertas soalan.

 

6.              Mengadakan ujian bulanan mengikut kesesuaian masing-masing.

 

7.              Merekodkan merkah-markah ujian bulanan ,  ujian pertengahan semester  dan

Peperiksaan.

 

8.              Memberikan markah peperiksaan kepada guru darjah sebaik sahaja selepas peperiksaan dijalankan.

 

9.             Memeriksa buku rampaian, buku kerja murid dengan teliti dan berhati-hati.

 

10.         Menghadiri kursus-kursus yang dikelolakan di semua peringkat  (sekolah, daerah,

Bahagian atau negeri) bila diwajibkan.

 

 

 

 
 
 
PERANAN  PANATIA PENDIDIKAN ISLAM

 

 

Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panatia sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.

 

1.           Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli    

Panatia.

 

2.           Menyelaraskan penyediaan rancangan tahunan, mingguan dan harian setiap tahun.

 

3.     Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku kerja untuk digunakan

        oleh murid-murid berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendah Huraian

         Sukatan Pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

 

4.     Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan

        yang sesuai dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran para guru dan murid untuk

        dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.

 

5.         Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan bagi tiap-tiap tahun serta

menubuhkan Bank Soalan.

 

6.         Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan murid-murid dan mengambil

       langkah –langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

 

7.         Mengadakan mesyuarat panatia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal

      dan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ bila diperlukan.

 

8.         Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panatia (secara formal atau tidak

       for mal) untuk memikirkan dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang

       berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta

       mencari jalan penyelesaian kepada masalah atau isu-isu tersebut.

 

9.         Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan dan menjalinkan hubungan

       kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

 

10.    Bekerja sama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panatia-

       panatia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TINDAKAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SK. PG. SITI HAFSAH KARAMBUNAI,KK.

 

BIL

PERKARA

UJIAN

PENGGGAL 1

PEPERIKSAAN PENGGGAL 1

UJIAN PENGGGAL 2

PEPERIKSAAN PENGGGAL 2

       1.   

Penyediaan Draf Soalan

11-14/3/2000

25/4-1/5/2000

2-7/8/2000

28/9-3/10/2000

       2.   

Penyemakan Draf Soalan

15-17/3/2000

1-2/5/2000

8-10/8/2000

4-9/10/2000

       3.   

Penyediaan dan mencetak Soalan

18-23/3/2000

3-9/5/2000

11-16/8/2000

10-17/10/2000

       4.   

Soalan Siap Sedia

24/3/2000

10/5/2000

17/8/2000

18/10/2000

       5.   

Penilaian Diadakan

28 - 31/3/2000

15-18/2000

21-23/8/2000

19-22/10/2000

       6.   

Penyerahan Markah

5/4/2000

25/5/2000

30/8/2000

30/10/2000

 

 

MAKLUMAN :

 

i-     UJIAN PERCUBAAN PTS             :   22  OGOS  2000

ii-    UJIAN  PERCUBAAN  UPSR  (1) :   30  JUN 2000

iii-   UJIAN  PERCUBAAN   UPSR (2) :   22-24  OGOS 2000    

 iv-  PTS      :  12 SEPTEMBER  2000

v -    UPSR   :  12, 13  DAN  14  SEPTEMBER  2000

 

 

PERANCANGAN AKTIVITI PANATIA PENDIDIKAN ISLAM

SEPANJANG TAHUN 2000

 

 

BIL

BULAN

 

    AKTIVITI

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

TINDAKAN/

CATATAN

01.

Mesyuarat Panitia

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

02.

Kelas Fardhu Ain

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

03.

Peghayatan Bulan Ramadhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.

Sambutan AidilFitri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.

Amali Solat / Solat Berjemaah

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

06.

Sambutan Aidil Adha

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

07.

Pertandingan Menulis Khat

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

08.

Kelas Celik Al-Quran

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

09.

Pertandingan  Azan

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

10.

Pertandingan Menghafaz Al-Quran dan Tulisan Jawi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

11.

Lawatan Sambil Belajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

12.

Minggu Pendidikan Islam dan Moral.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

13.

Sambutan Maulidur Rasul

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sembahyang Hajat dan Doa PTS/UPSR

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

15.

Ujian Bulanan dan Peperiksaan

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

16.

Aktiviti Budi ( 7.26 Pagi )

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

CARTA ORGANISASI

PENDIDIKAN AGAMA  ISLAM SESSI 2000

 

Oval: PENASIHAT
EN. TAHIR LATIP
 

 

 


BENDAHARI

CIK KAMILAH ABU

 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHLI JAWATANKUASA

 

EN. MUSA HJ. ABD. RAHMAN

EN.MUDIN OSMAN

EN. AG ROSLI AG DAMIT

EN. MOHD NOR BRAHIM

EN. AZUHAR AWG HAMAT

CIK ADIZMAH AG MUMIN

PN. NORMAH NASIP

CIK NORMADINA SHABIR

PN. JARMA ENDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PENCAPAIAN MARKAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TAHUN 1999 SERTA TARGET 2000

 

 

TAHUN (KELAS)

BIL. MURID LULUS

BIL. MURID GAGAL

PERATUS LULUS

TARGET TAHUN 2000

 
TAHUN 1

 

 

 

77.4

 

 

TAHUN 2

 

 

 

 

 

 

TAHUN 3

 

 

 

 

 

 

TAHUN 4

 

 

 

82

 

 

TAHUN 5

 

 

 

73

 

 

TAHUN 6

 

 

 

100

 

 

KESELURUHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATUS LULUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1999 DAN

TERGET 2000

 
 

 

 

 [ Perutusan ][ Organisasi ][ Lokasi Sekolah ][ Sejarah Sekolah ][ Ko-Kurikulum ][ Kaunseling ][ Pusat Sumber ]
[ Ruangan Guru ][ Program Khas ][ Program BE ][
Hasil Pelajar ][ Link Pilihan ]

[ke menu utama]