*BAHASA MELAYU

 

                                                                                                                                          *MATEMATIK

 

                                                                                                *BAHASA INGGERIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TINDAKAN UPSR BAHASA INGGERIS

 

 

Isu/Masalah      :  1.  Murid belum menguasai kemahiran membaca

                           2.  Tidak dapat membina ayat mudah

                           3.  Sukar untuk memahami perkataan

                           4.  Tidak dapat bertutur dalam BI

 

Objektif                       :  1.  Memastikan murid dapat menguasai kemahiran membaca

                                       2.  Murid dapat membina ayat mudah dan seterusnya dapat

                                            menjawab soalan 22 dalam peperiksaan UPSR

                                       3.  Menigkatkan peratus kelulusan UPSR

 

Program/Aktiviti           :  1.  Ujian bulanan

                                       2.  Kelas tambahan

                                       3.  Kelas pemulihan

                                       4.  Aktivit membaca bahan bacaan BI

 

Proses kerja     :  1.  Bahagikan murid mengikut tahap penguasaan

                           2.  Mengulangi kemahiran yang tidak/sukar dikuasai murid

3.      Menyediakan BBM yang berkesan bagi membantu murid memahami kemahiran tertentu

4.      Pertandingan membaca setiap kelas

5.      Klinik membina ayat mudah bagi tahun 6 (4 kali seminggu) , tahun 4 dan 5 (3 kali seminggu)

6.      Menyediakan alat bantu mengajar

7.      Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap kebolehan murid

 

 

Sasaran UPSR 2000 – 2005

TAHUN

2000

2001

2002

2003

2004

2005

SASARAN

25%

35%

50%

65%

85%

100%

 

 

Tempoh perlaksanaan   :  6 tahun

 

 

Pemantauan      :  1.  Kenal pasti kelemahan murid

                           2.  Ajar semula jika perlu

 
 
 
 
 
kembali semula

 

 

 

 

 

 

 
PELAN TINDAKAN UPSR BAHASA MELAYU 2000 -2005

 

 

 

1.      Matlamat.

 

a. Meningkatkan prestasi Bahasa Melayu Tahun Enam.

a.      Menjadikan Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran terulung pencapaiannya.

 

 

2.      Isu

 

a.      Murid lemah dari segi ejaan.

b.      Lemah dalam membuat ayat.

c.       Kurang membuat rujukan sendiri.

d.      Sebilangan murid kurang faham apa yang dibaca.

e.      Murid lambat menyelesaikan sesuatu latihan terutama penulisan.

 

 

3.      Program/aktiviti

 

a.      Kuiz dalam kelas (silang kata).

b.      Membuat ulasan buku.

c.       Murid bercerita didepan rakan-rakannya semasa perhimpunan.

d.      Pertandingan mengarang.

e.      Latihan penulisan intensif.

 

 

4.      Status pencapaian subjek.

Tahun                       Penulisan               Pemahaman

 

  2000                         80%                           85%

  2001                         83%                           88%

  2002                         86%                           91%

  2003                         90%                          94%  

  2004                         95%                           97%

  2005                         100%                         100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Proses kerja /strategi

 

a.      Selalu membuat latihan seperti mengisi silang kata.

b.      Guru memberi latihan seperti guru menyebut perkataan, murid mengeja perkataan tersebut.

c.       Aktiviti melengkapkan rangkaikata-rangkaikata.

d.      Adakan aktiviti yang memaksa murid membuat rujukan sendiri.

e.      Memberi bahan-bahan bacaan yang pelbagai bentuk dan penekanan kepada aspek bacaan kefahaman,sebutan yang tepat.

f.        Mendenda murid yang selalu menulis dengan tidak kemas.

g.      Latihan terkawal,berpandu,bebas dengan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 

1.      Mengisi tempat kosong.

2.      Menulis tempat kosong.

3.      Menulis dan membuat ayat.

4.      Mengarang.

 

h.      Aktiviti pemulihan dan pengayaan.(Jika ada masalah).

i.        Murid yang cergas membantu murid yang lemah.

j.        Bercerita depan murid semasa perhimpunan.

k.      Bercerita secara berkumpulan mengikut kelas.

l.        Membuat ulasan buku.

m.    Selalu buat penilaian PKBS dan UPSR

 

 

6. Sasaran.

 

Semua murid Tahun Enam.

 

 

7.Tempoh perlaksanaan

 

Berterusan sehingga lima tahun (2005)

                                                                                                                                    kembali semula

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soalan matematik

 

PELAN TINDAKAN  MATEMATIK

UPSR TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2005

 

 

 

Isu / masalah                 :   1)   Sebilangan murid tidak boleh menguasai fakta asas.

 

2)      Lemah dalam sifir 2 hingga sifir 9.

 

3)      Tidak dapat mentransformasi ayat dalam perkataan ke ayat matematik yang melibatkan soalan penyelesaian masalah.

 

 

4)      Sukar menyelesaikan operasi bahagi yang melibatkan pembahagi dua digit.

 

 

Matlamat / objektif       :   1)   Meningkatkan kebolehan murid tahun enam menjawab fakta

                                              Asas empat operasi secara spontan.

 

2)      Meningkatkan penguasaan sifir asas 2 hingga 9 dikalangan

Murid tahun enam.

 

3)      Meningkatkan bilangan murid yang lulus dalam UPSR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Status / pencapaian       :   1)   Bilangan murid yang masih ditahap lemah.

 

Kelas

Bilangan

Tahun Enam

6 orang

 

 

 

Program / aktiviti          :   1)   Program pemulihan khas fakta asas bagi murid yang lemah

                                              Dijalankan diluar waktu persekolahan atau dalam jadual

                                              Khas semasa hari persekolahan.

 

2)      Program pengayaan bagi murid yang telah menguasai

Kemahiran yang diajar. Dilaksanakan sebagai penutup bagi setiap dua tajuk setelah selesai dipelajari.

 

3)      Bijak sifir-Dijalankan setiap hari masa pertama selama lima

Minit dalam setiap mata pelajaran.

 

 

 

Proses kerja / strategi : 1)   Membuat lembaran kerja mengikut tahap                                       

                                               penguasaan murid.

 

2)      Menyediakan alat bantu mengajar .

 

3)      Mengadakan bimbingan khas di luar waktu sekolah atau di bilik khas pada waktu persekolahan.

 

 

4)      Sentiasa mengadakan ujian diagnostik bagi setiap kemahiran. (Menyediakan fail / rekod prestasi murid).

 

 

Sasaran                        :    Murid-murid Tahun Enam.

 

 

 

Tempoh pelaksanaan :    Berterusan sehingga UPSR bagi setiap tahun dari tahun 2000

                                           Sehingga tahun 2005.

 

 

 

 

 

Sasaran Peningkatan Prestasi UPSR 2000 – 2005.

 

Tahun

Target / Sasaran Peningkatan ( % )

2000

70

2001

75

2002

80

2003

85

2004

90

2005

100

 

 

 

kembali semula / keluar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN  PERCUBAAN UPSR  ZON  TELIPOK  2000

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MATEMATIK

 

Kertas  1

 

Satu  jam

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 

1.                  Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

2.                  Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas

3.                  Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

4.                  Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5.                  Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

 

 

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu  A, B, C, dan  D.

Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu

Kemudian,  pada kertas jawapan anda, hitamkan ruangan yang mempunyai

Huruf yang sama dengan jawapan yang anda pilih itu.

 

 

 

 

1.                  46 774 – 13 =

 

A         2 648

 

B         2 899

 

C         3 598

 

D         4 562

 

 

2                    104 X 24 – 3 =

 

A         823

 

B         832

 

C         842 baki 1

 

D         842 baki 2

 

 

3              1             1

                4             5

 

            A         1

                         2

 

            B         9

                        20

 

            C         3

                        4

 

            D         1

                        2

 

 

 

 

4          2       5        1

            3       6        4

 

A         5

                        12

 

            B         1

                        4

 

            C         5

                        6

 

            D         1

                        2

 

 

5                          3

5    X     480  =

 

            A         384

 

            B         768

 

            C         800

 

            D         864

 

 

6         

 

 

 

                                                Rajah 1

 

            Dalam Rajah 1 di atas, X, P, Q, R dan S ditulis pada petak-petak segi empat yang

                                                                                                                   3

            sama besar. Antara bentuk di atas yang manakah luasnya ialah   5   daripada

            bentuk   X    itu  ?

 

            A         P

 

            B         Q

 

            C         R

 

            D         S

 

7               2.971  juta dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah

 

A         2 900 000

 

B         2 970 000

 

C         2 971 000

 

D         3 000 000

 

 

8          352 %  ditulis dalam perpuluhan menjadi

 

            A         0.352

 

            B         3.52

 

            C         35.2

 

            D         352

 

 

9         

Penyimpan

Wang  Simpanan (RM)

Arman

880

Zaidi

760

Jun we

1120

                                    Jadual  2

 

            Jadual 2  menunjukkan wang yang disimpan oleh tiga orang pekerja.

            Jika Arman dan Zaidi masing-masing menggunakan RM300 daripada

            wang mereka, berapakah purata wang yang ketiga-tiga orang itu  ada

            sekarang  ?

 

            A         RM 720

 

            B         RM 820

 

            C         RM 920

 

            D         RM 1 020

 

 

 

 

Oval: 21 Oval: Q Oval: 36
 


10

 

 

Oval: P Oval: R
 

 

 

Oval: 49 Oval: 8 Oval: 25
 


 

 

 

          Rajah 2 

           

Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat sama. Diberi jumlah tiga nombor pada

            setiap sisi segi empat sama itu adalah sama. Nilai P + Q + R ialah

 

 

            A         55

 

            B         56

 

            C         58

 

            D         61

 

 

11                50 minit selepas jam 2155 ialah

 

A         10.05 a.m

 

B         10.45 a.m

 

C         10.05 p.m

 

D         10.45 p.m

 

 

12                Antara yang berikut, yang manakah ciri sfera ?

 

A         Permukaan rata

 

B         Sisi

 

C         Bucu

 

D         Permukaan melengkung

13                3

4      X      10 l

 

A         7.5  ml

 

B         34   ml

 

C         7500  ml

 

D         34000  ml

 

 

14                428 kg  -  40 =

 

A         10.7 g

 

B         107 g

 

C         1070 g

 

D         10700 g

 

 

15

 

 

 

 

 

                               Rajah 3

 

            Rajah 3 menunjukkan berat dua peket tepung yang sama. Jika salah satu peket

            Tepung itu dibahagikan sama rata kepada 4 bahagian, berat, dalam g, setiap

            Bahagian itu ialah

 

            A         235.5 g

 

            B         475 g

 

            C         600 g

 

            D         950 g

 

 

 

 

16                   2.7m

         P                       Q             R

                     

 Rajah 4

 

 

            Dalam Rajah 4, PQR ialah garis lurus. QR adalah 45 cm  lebih pendek daripada

            PQ. Panjang QR, dalam meter, ialah

 

 

            A         2.15

 

            B         2.25

 

            C         2.35

 

            D         3.15

 

 

 

17       

Barang

Harga (RM)

Periuk

25.50 sebuah

Kasut

59.90 sepasang

Stoking

4.60 sepasang

                                              

 Jadual  2

 

            Jadual 2 menunjukkan harga tiga jenis barang yang dibeli oleh Puan Siti di sebuah

            kedai. Jika pekedai itu memberikan diskaun sebanyak 15 % ke atas jumlah harga

            barang–barang itu, berapakah wang yang dijimat oleh Puan Siti ?

 

 

 

            A         RM 9

 

            B         RM 13.50

 

            C         RM 75

 

            D         RM 105

 

 

 

 

 

 

 

18       

Kategori

Harga (RM)

Dewasa

12.00

Kanak-kanak

6.00

 

                                             Jadual 3

 

            Jadual 3 menunjukkan harga tiket untuk menonton suatu persembahan pentas.

            Encik Ali bersama isteri dan 3 orang kanak-kanak ingin menyaksikan  persem-

            bahan itu. Carikan purata harga tiket setiap orang itu ?

 

            A         RM8.40

 

            B         RM9.00

 

            C         RM18.00

 

            D         RM21.00

 

 

19                28 % daripada 950 biji jambu telah digunakan untuk membuat air jambu.

Berapa bijikah yang masih tinggal ?

 

A         266

 

B         468

 

C         684

 

D         922

 

                                                                                2

20                Dalam satu persembahan pentas, didapati  5  daripada jumlah penonton ialah

kanak-kanak. Jika bilangan orang dewasa ialah 2 949 orang , berapa orang

kanak-kanak yang menonton persembahan itu ?

 

A         1 966

 

B         1 983

 

C         2 449

 

D         4 915

 

21        Tebal sekeping kadbod ialah 1.5 mm. Jika 20 keping kadbod yang sama ditindihkan, jumlah tebal, dalam cm, semua kadbod itu ialah

 

 

            A         0.03

 

            B         0.3

 

            C         3

 

            D         30

 

 

 

22        Fatimah membeli 3.5 liter minyak masak. Dia menggunakan 3 150 ml minyak masak itu. Isi padu, dalam ml, minyak masak yang tinggal ialah

 

 

A         0.35

 

B         3.5

 

C         35

 

D         350

 

 

 

23        1 200 ketul batu bata diperlukan untuk membuat sebuah dinding. Jika 900 ketul batu bata telah disimenkan, berapa peratuskah batu bata yang belum disimenkan  lagi ?

 

 

A         6

 

B         12

 

C         25

 

D         50

 

 

 

 

 

24                Seramai 32 orang murid lelaki dan 23 orang murid perempuan telah mendaftar untuk menyertai suatu perkhemahan. Kemudian, 5 orang murid perempuan telah menarik diri. Berapa peratuskah murid perempuan yang menyertai perkhemahan itu daripada jumlah murid sekarang ?

 

A         18

 

B         33

 

C         36

 

D         46

 

 

25                           CINTAI  NEGARA KTA

 

                         Rajah 5

 

Rajah 5 menunjukkan suatu papan tanda. Peratus huruf  A  daripada keseluruhan bilangan huruf pada papan tanda itu ialah

 

A         4

 

B         14

 

C         25

 

D         40

 

 

26       

 

 

            

                                      Rajah 6

 

Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus X dan sebuah kuboid Y. Diberi luas PQRS ialah 16 cm. Beza antara isi padu, dalam cm, kubus X dengan kuboid Y ialah

 

            A         4

 

            B         8

 

            C         16

           

D         32


27

    

Graf palang di atas menunjukkan markah yang diperolehi oleh Fiza dalam empat mata pelajaran. Berapakah markah Sains yang diperolehi oleh fiza jika purata markah bagi empat mata pelajaran itu ialah 85.

 

A         81

 

B         85

 

C         95

 

D         100

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

                                           Rajah 7

 

Rajah 7, PQRS ialah segi empat tepat dan PST ialah sebuah segi tiga. Luas kawasan berlorek ialah

 

            A         84 cm

 

            B         42 cm

 

            C         36 cm

 

            D         24 cm

 

29        P          :           2000 mm

           

Q         :           20 cm

           

R         :           0.2 m

           

S          :           0.02 km

 

            Antara pasangan panjang berikut, yang manakah adalah sama ?

 

 

            A         P dan Q

 

            B         P dan S

 

            C         Q dan R

 

            D         R dan S

 

 

 

30                ____________________________________________________

35 429             35 519             35 609                                     S

 

                                    Rajah 8

 

Rajah 8 ialah satu garis nombor. Nilai  S  ialah

 

 

A         35 809

 

B         35 699

 

C         35 789

 

D         36 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31       

Hari

Bilangan betik

Isnin

38

Selasa

49

Rabu

 

Khamis

52

Jumaat

47

                                                  

    Jadual 4

 

Jadual 4 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan betik yang telah dijual oleh seorang penjaja buah-buahan dalam lima hari tertentu. Jika purata bilangan betik yang dijual olehnya dalam lima hari itu ialah 46 biji, berapa buji betikkah yang telah dijual olehnya pada hari Rabu ?

 

 

A         22

 

B         34

 

C         44

 

D         48

 

 

 

32          Masa yang diperlukan oleh Lily untuk menjahit 3 helai baju yang sama ialah

6 jam 45 minit. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menjahit 2 helai baju yang sama itu ?

 

 

A         2 jam 15 minit

 

B         2 jam 30 minit

 

C         4 jam 15 minit

 

D         4 jam 30 minit

 

 

 

 

 

 

 

 

33       

Samy

*  *  *

Ben

*  *  *  *

Ali

*  *  *  *  *

Minah

*  *

          

·        Mewakili 50 bintang

 

          Rajah 9

 

Piktograf dalam Rajah 9 menunjukkan bilangan bintang yang dipungut oleh empat orang murid dalam satu pertandingan kecergasan. Jika setiap murid itu diberikan lagi 5 bintang, berapakah jumlah bintang mereka sekarang ?

 

 

A         700

 

B         705

 

C         720

 

D         755

 

 

 

 

34        Seorang penjaja telah membeli 120 biji epal dengan jumlah harga RM72. Kemudian, dia menjual 100 biji epal itu dengan harga 90 sen sebiji. Epal yang tinggal telah dibuang kerana telah busuk. Berapa peratuskah keuntungan daripada harga kos yang dia perolehi ?

 

 

            A         25 %

 

            B         60 %

 

            C         75 %

 

            D         80 %

 

 

 

 

 

 

 

35       

Kuantiti

Barang

Harga seunit (RM)

Harga (RM)

2

Buku kerja

4.90

9.80

6

Buku cerita

4.30

 

3

Kad Hari Jadi

3.80

 

 

 

Jumlah

 

                                                                 

                                                                        Rajah 10

 

            Rajah 10 menunjukkan bilangan yang tidak lengkap bagi barang yang dibeli oleh Hassan. Jika dia diberi diskaun sebanyak 10 % dan dia membayar dengan wang RM50, baki wangnya ialah

 

            A         RM 3.00

 

            B         RM 4.70

 

            C         RM 7.70

 

            D         RM9.20

 

 

36                Dalam nombor 478 359 dan 738 143, nilai tempat bagi digit 7 masing-masing ialah

 

A         ribu dan puluh ribu

 

B         puluh ribu dan puluh ribu

 

C         puluh ribu dan ratus ribu

 

D         ratus ribu dan ratus ribu

 

 

37        Diberi 90 000 +              = 86 709 + 3 482.

            Apakah nombor yang sepatutnya ditulis dalam petak itu ?

 

            A         181

 

            B         191

 

            C         192

 

            D         291

 

 

 

 

38        Tinggi Kim Sing ialah 1.68 m dan tinggi Susan ialah 1.4 m. Ahmad pula adalah 15 cm lebih tinggi daripada Susan. Beza tinggi antara Kim Sing dengan Ahmad ialah

           

 

            A         13 cm

 

            B         15 cm

 

            C         18 cm

 

            D         28 cm

 

 

 

39

 

 

 

 

 

                           

 

        Rajah 11

 

            Rajah 11 terdiri daripada tiga buah segi empat sama yang sama besar. Perimeter setiap segi empat sama itu ialah 20 cm. Perimeter dalam cm, seluruh rajah itu ialah

 

 

            A         32

 

            B         36

 

            C         40

 

D         45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40       

 

 

 

 

 

 

 

 

27


 


                                             Rajah 12

 

Dalam Rajah 12, PQR ialah segi tiga bersudut tegak dan RST ialah garis lurus. Diberi PQ = QR dan RS = 2 QR. Hitungkan luas, dalam cm , segi tiga PRT.

 

 

A         6

 

B         14

 

C         22

 

D         44

 

 

 

untuk mendapatkan jawapan sila hubungi guru panitia matematik E-mail :  normadiana@hotmail.com

 

 

 

kembali semula / ke awal soalan / keluar