LEMBAGA PENGURUSAN SEKOLAH


  • Pengerusi 
En.Voo Foh Lim
  • Timbalan Pengerusi
En. Foh Kim Thien
  • Setiausaha
Cik.Voo Siew Fong
  • Bendahari
En. Chung Ming Fook
  • Ahli Jawatankuasa
En. Chung Chun Lan
En. Voo Yun lim
En. Vun Choi Hin
En. Voo Hyen Chin
En. Tsen Shen Vun


kandungan