SJK(C)  CHEN  SIN  TUARAN
  ¶· ÑÇ À¼ Õñ Ð С ѧ


»¶ Ó­ À´ µ½ ¶· ÑÇ À¼ Õñ Ð С ѧ Íø Ò³¡£ ÔÚ ´Ë£¬ Äú ½« »á µÃ µ½ ¸ü ¶à ÓÐ ¹Ø ±¾ У µÄ ×Ê ÁÏ¡£


[Am]  [Sejarah] [Logo/Lagu Sekolah/Gambar Sekolah]
[Lembaga Pengurusan Sekolah] [Carta Organisasi] [Award]  [Maklumat Guru]
 [Maklumat Murid]

¡¡¡¡¡¾ ¼ò ½é¡¿¡¾ ¼ò Ê·¡¿¡¾ У »Õ/ У ¸è/ У ¾°¡¿¡¾ ¶­ Ê ²¿¡¿
¡¾ ÐÐ Õþ ×é Ö¯ ¡¿¡¾ ÈÙ Óþ °ñ¡¿¡¾Ñ§Éú ×Ê ÁÏ¡¿¡¾ ½Ì ʦ ×Ê ÁÏ¡¿


For more information :
SJK(C) Chen Sin Tuaran
P.O. Box 1, 89207 Tuaran
Tel : 088-788361
Fax : 088-788361