S O R R Y...
The school's URL is
http://www.sabah.edu.my/smtekniktwu