PERKAKASAN KOMPUTER
 
Input
 
 
Papan Kekunci
Tetikus
Pengimbas
Terminal
Peranti Input Lain
 
 
Output
 
 
Monitor
Pencetak
Pemplot
 
 
 Pemproses & Ingatan
 
 
 Pemproses Mikro
Storan Primer
 
 
 Storan Sekunder
 
 
Cakera Magnetik
Cakera Keras
Cakera Optik
Pita Magnetik
 
 
 Komunikasi
 
 
 Modem
 
Glosari IT
Pautan Laman Web
Pembina Perisian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak cipta terpelihara

SMTT 2001.
GLOSARI  IT
Agen (agent Suatu proses perisian yang boleh bertindak sebagai mewakili seseorang pengguna bagi menyempurnakan satu transaksi, mencari maklumat.
Alamat (address Terdapat tiga jenis alamat yang biasa digunakan dalam internet iaitu alamat e-mail, alamat IP, dan URL(Uniform Resource Locators).
Algorithm-algoritma Satu set proses  yang ditakrifkan menurut langkah demi langkah dengan jelas bagi penyelesaian bagi suatu masalah.  Algoritma sering disesuaikan dengan bahasa sesuatu aturcara seperti BASIC atau PASCAL..
Audio  Di dalam sistem komunikasi yang bercirikan video, isyarat elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi.  Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perakaman dan transmisi iaitu sistem pengambilan / penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, emplifier dan yang seumpamanya.
Autoflow  Apabila teks disusun secara automatik dari kolum ke kolum dan menetapkan secara automatik apabila perubahan dilakukan.
Baris perintah (prompt) Membolehkan pengguna menjalankan aturcara dengan memberikan arahan teretentu contoh C:/> atau A:/>.
Bitmap  Satu format imej yang menggunakan petaan bit.
Buku alamat (address book Merupakan suatu ciri bagi kebanyakan aplikasi e-mel yang berperanan sebagai penyimpan nama dan alamat e-mel dengan menggunakan satu format yang boleh diakses.
Klien (Client Program perisian yang digunakan untuk menghubungi dan mendapatkan data daripada sesebuah pelayan program perisian pada komputer lain yang biasanya terletak pada jarak yang jauh.  Setiap program klien direka bentuk untuk bekerja dengan satu atau lebih program pelayan khusus  dan setiap pelayan itu memerlukan sejenis klien yang khusus juga misalnya sebuah pelayar web. 
Koleksi clipart Lukisan mudah yang disertakan bersama perisian DTP (Desktop Publishing).
Data compression Istilah ini merujuk kepada proses pengurangan saiz data bagi sebuah fail dengan cara mengurangkan mana-mana maklumat yang tidak penting.  Di samping itu ia juga mengurangkan ruangan kosong dan mengelakkan pengulangan mana-mana aksara atau corak yang membebankan. 
Data flowdiagram (Rajah aliran data) Sebuah rajah yang memberikan gambaran  bagaimana data bergerak melalui sebuah sistem.  Ia terdiri daripada entiti luaran, aliran data, pemprosesan dan fail rujukan.
Demo  Ia merupakan program yang belum dipasarkan secara komersial tetapi para pengguna diberi peluang untuk menggunakannya bagi menunjukkan apa yang boleh dilakukan oleh program tersebut.  Kebanyakan demo tersebut adalah bersifat interaktif yang memerlukan penglibatan pengguna.  Sekiranya pengguna menyukai apa yang dilihat, mereka boleh membeli versi penuh bagi program demo tersebut.
Download.com  Ia merupakan satu bentuk perkhidmatan daripada CNET (The computer network).  Laman webnya yang boleh diakses menerusi alamat www.download.com merupakan sumber-sumber untuk bahan-bahan komersial seperti demo, drive dan patch selain mengakses kepada perisian aplikasi shareware dan freeware dengan maklumat pengarangan yang berinfomasi dan memberangsangkan. 
DTP  Deskop publishing atau penerbit atas meja yang terdiri daripada reka letak komputer dan reka bentuk berkomputer dan rekabentuk muka surat.
Line art Ilustrasi yang menggunakan garis dan isian warna cetakan.
Mail merge (Cantuman mel)  Aturcara pemprosesan kata yang membenarkan surat piawai dicetak berdasarkan siri nama dan alamat yang berlainan.
Multiplexor (Pemultipleks)  Peranti yang membolehkan input daripada beberapa saluran untuk berkongsi satu saluran tunggal.  Peranti ini digunakan dalam persekitaran komunikasi data.
PCI (Peripheral component interconnect Sebuah bas yang menghubungkan perkakasan yang berkelajuan tinggi kepada pemproses.
Pentium  Cip mikro pemproses yang dikeluarkan oleh syarikat Intel dan digunakan dalam kebanyakan komputer IBM atau serasi IBM.  Ia dipanggil Pentium kerana nama 80586 tidak boleh dipatenkan.  Ia adalah susulan kepada cip 80486.
Plug in (Palam  masuk)  Secebis perisian yamg menambah ciri-ciri tertentu kepada sebuah perisian utama.  Contohnya pelayar web mempunyai “plug in” seperti Macromedia Shockwave dan VDOLlive.  Ia melibatkan sebahagian daripada perisian “plug in” yang dimasukkan  oleh perisian utama.  Dengan itu perisian utama boleh memilih mana satu perisian yang perlu digunakan.
Protokol Merupakan satu set peraturan dan prosedur untuk bertukar-tukar data di antara sebuah komputer dengan sebuah sistem rangkaian atau menerusi Internet. Protokol biasanya meliputi maklumat yang melibatkan penyemakan ralat, pemampatan data, penghantaran dan penerimaan mesej. Protokol juga dikenali sebagai kaedah untuk mengakses.
Pseudocode (Pseudokod)  Kaedah yang memaparkan logik atur cara yang mempunyai corak yang serupa dengan bahasa  percakapan.
RealAudio Format untuk penyiaran audio secara langsung melalui Internet.  Walau bagaimanapun  anda memerlukan kad bunyi yang dipasangkan kepada komputer anda.  Anda boleh membeban ke bawah perisian Real Audio daripada www.realaudio.com.
Shareware.com Ia merupakan sebuah lagi perkhidmatan dari CNET yang menyediakan akses kepada beratus daripada beribu-ribu perisian yang boleh dipindah terima.  Perkhidmatan ini menggunakan teknologi Virtual Soft Library (VSL) sebagai terasnya yang membolehkan pengguna internet mencari, meluncur dan memindah terima perisian-perisian daripada arkib shareware dan laman korporat menerusi talian.  Kandungannya adalah meliputi program-program shareware, freeware dan komersial.
Templat (Template) Prototaip elektronik sebuah penerbitan yang mempunyai bentuk yang sama dengan penerbit yang terdahulu tetapi tiada teks.
Virtual Software Library (VSL) Ia merupakan perpustakaan perisian maya yang menyediakan indeks terkini bagi beberapa arkib perisian terbesar melalui internet.  Ia bukannya sebuah tapak ftp (file transfer protocol) ataupun arkib, sebaliknya ia adalah sebuah katalog pintar dan enjin penyaringan (retrieval) yang menjadikannya mudah untuk mencari laman-laman Web tertentu.  Indeks VSL juga menyediakan akses bagi beberapa tapak tersebut disamping mengemaskinikan kandungan katalognya pada asas harian. 
What-you-see-is-what-you-get
(WYSIWYG)
Apa-dilihat-itu-diperolehi merupakan aturcara yang memberikan output pada skrin yang menyerupai dengan output cetakan.
Wireless Application Protocol (WAP) Protokol terbuka yang dibangunkan oleh Motorola, Ericson, Nokia, dan Unwired Planet ini membolehkan akses maklumat tanpa wayar menerusi peranti bimbit seperti telefon selular dan PC telapak. WAP mendefinisikan kadar transmisi data, kaedah mampatan, dan isyarat tertentu yang membolehkan pengguna rangkaian dan sistem yang sama. Protokol ini adalah serasi dengan semua sistem operasi yang utama, kebanyakan rangkaian tanpa wayar, dan bahasa seperti HTML, XML, dan WML.
Wireless Markup Language (WML) Merupakan sebahagian daripada teknologi Wireless Application Protocol (WAP), di mana kegunaannya untuk mencipta dan memindahkan data daripada Internet kepada peranti bimbit tanpa menggunakan wayar. WML juga merupakan sebuah kod yang menyerupai Hypertext Markup Language (HTML).
[ Home ]