NOTA TINGKATAN 4

 

AKIDAH

 

1. PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

 

1.       MAKSUD IMAN

-          DARI SEGI BAHASA :

         percaya

-          DARI SEGI ISTILAH :

         Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota

 

2.       KEPENTINGAN IMAN DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM

-          membentuk insan muslim sejati

-          supaya istiqamah dalam ibadat

-          melahirkan generasi berakhlak mulia

 

 

 

3.       PERKARA-PERKARA YANG BOLEH MEMBATALKAN IMAN

         SYIRIK

         MAKSUD : menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya

         JENIS-JENIS SYIRIK :

1.         Syirik Jali

-    Maksud :

         perlakuan syirik secara terang-terangan

-    Contoh :

         menyembah patung dan berhala

         menyembah bulan atau matahari

         mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan

-    Akibat :

         rosak akidah, berdosa besar, mendapat azab di akhirat

 

2.         Syirik Khafi 

-    Maksud :

         tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat

-    Contoh :

         riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri),

         ujub (mengagumi diri sendiri),

         takbur (membangga diri)

-    Akibat       :

         dibenci masyarakat, hilang kawan dan sahabat

         sukar menerima pandangan orang lain

 

3.       Perbuatan mensyirikkan Allah haram kerana :

         Ia membatalkan iman seseorang

         Orang yang mengamalkan perbuatan itu dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah

         Masyarakat menjadi bimbang dan seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan dari kepercayaan syirik

         Mencemarkan kesucian agama Islam

 

4.       Cara mengelak perbuatan syirik

         Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan ajaran Islam secara meluas

         Tanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah bermula dari kanak-kanak lagi

         Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan pengetahuan bahaya syirik

 

5.       Kesan syirik

         Membatalkan iman

         Hilang keyakinan terhadap kekuasaan Allah

         Dimurkai Allah

 

 

         KUFUR

         MAKSUD :

-          tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W

 

         JENIS-JENIS KUFUR :

1.       Kufur Hakikat :

-    Maksud :

          ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah

-    Contoh :   

          tidak mengakui balasan diakhirat

          menolak hukum yang terdapat dalam al-quran

          menyatakan solat fardhu merugikan masa

          menyatakan berpuasa ramadhan melemahkan ekonomi

2.       Kufur Nikmat :

-    Maksud :

          mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan

-    Contoh :   

          menggunakan nikmat kejalan maksiat

          enggan mengeluarkan zakat / sedekah

          boros membelanjakan harta

 

         FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESORANG ITU BOLEH MENJADI KUFUR :

      pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat membezakan antara perbuatan yang membawa dosa atau pahala

      terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan

      kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk memenuhi keperluan hidup

 

          KESAN PERBUATAN KUFUR .

 

 

         RIDDAH

         MAKSUD :

-          berpaling atau keluar daripada agama islam

 

         SESORANG ITU BOLEH DIANGGAP MURTAD MELALUI 3 CARA

-            Iktikad, apabila berniat hendak meninggalkan agama islam

-            Perkataan, apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama islam

-            Perbuatan, menganut agama selain daripada agama islam

 

         SEBAB / FAKTOR YANG MENYEBABKAN RIDDAH

-            lemah pegangan agama

-            jahil tentang akidah dan hukum-hukum islam

-            terpengaruh dengan tawaran kebendaan

 

         AKIBAT BURUK SETELAH MURTAD

-            hubungan suami isteri terfasakh

-            haram menerima harta pusaka daripada waris beragama islam

-            haram dikebumikan diperkuburan Islam

-            menjadi penghuni neraka selama-selamanya

 

         CARA BERHADAPAN DENGAN ORANG MURTAD

-            memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam

-            memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf

-            pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum

 

         TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN KEPADA ORANG MURTAD

-           menasihati dan memintanya bertaubat ( sebanyak 3 kali ) supaya kembali kepada Islam

-           sekiranya masih berdegil, ia wajib dibunuh

 

         HIKMAH ISLAM MENGANJURKAN HUKUMAN BUNUH TERHADAP ORANG MURTAD

-            memberi amaran bahawa agama islam tidak boleh dipermain-mainkan

-            mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama islam

-            menghindarkan masyarakat islam daripada berpecah belah dan huru-hara

 

         LANGKAH MENGELAKKAN DIRI DARIPADA MURTAD

-           berpegang teguh dengan ajaran islam

-           menghindari daripada sebarang perbuatan, fahaman dan percakapan yang boleh membawa kepada riddah

-           mendalami ilmu-ilmu agama

 

         LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH MURTAD

-           memberi pendidikan agama dengan sebaiknya kepada setiap orang Islam

-           memberi kefahaman kepada orang Islam tentang akibat buruk perbuatan murtad

-           mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang murtad

 

         KESAN PERBUATAN MURTAD

 

 

         KHURAFAT

         MAKSUD

-            Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat

 

         CONTOH-CONTOH PERBUATAN KHURAFAT YANG MASIH DIAMALKAN

-            mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang

-            mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial

-            membuang ancak bagi menghalau hantu

-            mengunjungi kubur yang dianggap keramat

 

         FAKTOR PERBUATAN KHURAFAT MASIH LAGI WUJUD DIKALANGAN UMAT ISLAM

-            iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukar membezakan amalan benar dan khurafat

-            terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara khurafat

-            ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal

 

         CARA MENANGANI & MEMBENTERAS PERBUATAN / AKTIVITI KHURAFAT DIKALANGAN MASYARAKAT ISLAM

-            menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat

-            mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang ramai dengan perkara khurafat

-            mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat

 

         AKIBAT BURUK JIKA MEMPERCAYAI / MENGAMALKAN PERBUATAN KHURAFAT

-            menyebabkan syirik dan batal iman

-            membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara sia-sia

-            menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik

 

 

         SIHIR

         MAKSUD

-            ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib, iaitu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudharatkan atau mengelirukan manusia

 

         CONTOH

-           menggunakan jin atau syaitan melalui santau / guna-guna

-           mengamalkan perubatan dengan mendekatkan diri kepada jin disertai dengan penyembelihan haiwan

-           pertunjukan silap mata yang menggunakan kuasa makhluk-makhluk halus

 

         PUNCA BERLAKUNYA PERBUATAN SIHIR

-           perasaan dendam seseorang terhadap orang lain

-           iri hati dengan kelebihan atau kedudukan seseorang

-           ada perasaan benci terhadap seseorang

 

         CARA MENANGANI PERBUATAN SIHIR

-           mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan sihir

-           menerapkan ajaran islam secara menyeluruh dan mendalam kepada masyarakat

-           tidak memberi sokongan atau kerjasama dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut

 

         AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIHIR

-            merosakkan akidah dan membatalkan iman

-            memecah-belahkan masyarakat dan menimbulkan fitnah

-            hilang pergantungan kepada Allah kerana mendapat bantuan syaitan

 

         HIKMAH ISLAM MENGHARAMKAN SIHIR

-           supaya akidah seseorang tetap terpelihara

-           supaya orang Islam dapat hidup dlam keadaan yang aman dan sejahtera

-           supaya persengketaan dan permusuhan dapat terhindar

 

         CARA MENGELAKKAN DIRI DARIPADA TERKENA SIHIR

-           membaca ayat-ayat kursi setiap kali selesai solat

-           membaca surah al-Ikhlas dan sebagainya

-           banyak berlindung dengan kalimah-kalimah Allah

 

 

         NIFAK

         MAKSUD

-            Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah

 

         CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK

-           berdusta apabila bercakap

-           khianat apabila diberi amanah

-           bersikap melampaui batas apabila bertengkar

-           selalu mungkir janji

 

         CARA MENGELAKKAN DIRI DARI MEMILIKI SIFAT MUNAFIK

-           meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah

-           bercakap benar apabila berbicara

-           bersifat jujur dan amanah

-           menunaikan janji

 

         AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIKAP NIFAK

-            menghilangkan sikap percaya-mempercayai

-            melemahkan perpaduan masyarakat

-            menghancurkan kekuatan umat islam

 

 

 

4.       CARA MENGELAKKAN TERBATALNYA IMAN

         Berpegang teguh pada ajaran Allah

         Mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah

         Menghindarkan semua perbuatan yang boleh membatalkan keinanan kepada Allah

 

5.       KESAN BURUK SEKIRANYA IMAN TERBATAL

         Segala amal ibadat tidak diterima oleh Allah

         Amal kebaikan yang dilakukan sia-sia dan tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah

         Dilaknat dan dibenci oleh Allah

         Terputus hidayat dan rahmat daripada Allah

 

6.       PERBANDINGAN IMAN ORANG FASIK, MUNAFIK DAN IMAN YANG SEMPURNA

ORANG FASIK

         Tidak beriman sepenuhnya kepada Allah

         Masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah

ORANG MUNAFIK

         Keimanan mereka berpura-pura sahaja

         Menunjukkan diri mereka beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya mereka adalah musuh Allah

ORANG YANG SEMPURNA IMAN

         Terus sujud dan memuji Allah jika dibacakan ayat-yat Allah

         Sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan

         Sentiasa membelanjakan harta pada jalan kebaikan