PENYATA AKAUN
  • Penyata akaun merupakan dokumen yang digunakan untuk mengingatkan penghutang tentang jumlah hutangnya.
  • Senarai semak yang dihantar oleh pemiutang kepada penghutang dengan menyenaraikan setiap urus niaga yang telah berlaku antara pembeli dan penjual dalam sesuatu bulan.
  • Penyata Akaun hanyalah rujukan penghutang, tidak melibatkan apa-apa catatan urus niaga di dalam buku akaun penghutang.

<= Berikut ialah satu contoh penyata akaun.