BAB 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN

Soalan Objektif Set 1

Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang paling tepat.